පුකවල් සහ තං ගෙඩි විකිණීම

  ටීවී එක දාන්නේ කලාතුරකින්ය. විනාඩි කීපයකට කලින් කම්මැලිකමට ටීවී එක දැම්මෙමි. බීච් එකක්ය. ග්‍රවුන්ඩ් එකක්ය. බීච් එකයි ග්‍රවුන්ඩ් එකයි මාරුවෙන් මාරුවට පෙන්නයි. බීච් එකේ කෙල්ලන්ය. ග්‍රවුන්ඩ් එකේ කොල්ලන්ය. බීච් […]

Read Article →