සංගාගේ සීමාව

සංගා කියන්නෙ තරුවක්. icon එකක්. ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ හදවතේ ගැස්ම නවත්වන්නට හැකි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ කෙළ පැමිණි වැඩකරුවෙක්. ලෝකෙම ඉදිරියේ මහත්මයෙක්. සිංහලෙන්ම කියනව නම් Gentleman’s Game එකේ නියම Gentleman කෙනෙක්. අවශ්‍ය තැනදි […]

Read Article →