සයිබර් කයිවාරුකාරයෝ

සයිබරයේ කතාබස් අස්සේ සයිබර් “පොරවල්” කියල නම් දරන සමහරු කියන කතා සහ ගහන කයිවාරු දැකලා මට දිගින් දිගටම මතක් වුනේ Easy-E නම් රැප් ගායකයාගේ Real Muthaphukkin G’s කියන රැප් ගීතය. […]

Read Article →